Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11s1 -- Medelfolkmängden efter ålder och kön områdesvis, 1981-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Medelfolkmängd:
Antal
2024-03-29
2019-03-29
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11s1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 42

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Medelfolkmängd

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.