Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ra -- Nyckeltal för befolkningen efter område, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-26
Befolkning 31.12.:
Antal
Förändringen av folkmängden:
Antal
Förändringen av folkmängden, %:
%
Andel personer under 15 år, %:
%
Andel 15-64-åringar, %:
%
Andel 65 år och äldre, %:
%
Demografisk försörjningskvot:
Relationstal
Ekonomisk försörjningskvot:
Relationstal
Medelålder, båda könen:
År
Medelålder, män:
År
Medelålder, kvinnor:
År
Finskspråkiga:
Antal
Finskspråkiga, %:
%
Svenskspråkiga:
Antal
Svenskspråkiga, %:
%
Samiska:
Antal
Personer med främmande språk:
Antal
Personer med främmande språk, %:
%
Utländska medborgare:
Antal
Utländska medborgare, %:
%
Utrikes födda:
Antal
Andel utrikes födda, %:
%
Personer med utländsk bakgrund:
Antal
Andel med utländsk bakgrund, %:
%
Andel medlemmar i ev.luth.kyrkan, %:
%
Andel medlemmar i andra trossamfund, %:
%
Andel som inte tillhör ett trossamfund, %:
%
Landareal, km²:
Kvadratkilometer
Folktäthet:
Personer per kvadratkilometer
Personer i befolkningen som är födda i området:
Antal
Personer födda i sitt bostadsområde:
Antal
Personer som är födda någon annanstans än i sitt bostadsområde:
Antal
Andel födda i sitt bostadsområde, %:
%
Andel som bor i sitt födelseområde, %:
%
Andel personer som bor i stadsområden, %:
%
Andel personer som bor i inre stadsområde, %:
%
Andel personer som bor i yttre stadsområde, %:
%
Andel personer som bor i kransområde kring staden, %:
%
Andel personer som bor i landsbygdsområden, %:
%
Andel personer som bor i lokala centra på landsbygden, %:
%
Andel personer som bor i stadsnära landsbygd, %:
%
Andel personer som bor i kärnlandsbygd, %:
%
Andel personer som bor i glesbygd, %:
%
2024-03-29
2019-03-29
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11ra_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning 31.12. , Förändringen av folkmängden , Förändringen av folkmängden, % ,

Valda 1 Totalt 43

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 551

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Förändringen av folkmängden

Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.

Förändringen av folkmängden, %

Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder. Skillnaden har dividerats med folkmängden i föregående statistikperiod och multiplicerats med ett hundra.

Demografisk försörjningskvot

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-14 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 15-64 år. Den siffra som erhålls multipliceras med hundra.

Ekonomisk försörjningskvot

Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet icke-sysselsatta, dvs. arbetslösa och personer utanför arbetskraften, med antalet sysselsatta. Den siffra som erhålls multipliceras med hundra.

Medelålder, båda könen

Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.

Medelålder, män

Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.

Medelålder, kvinnor

Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.

Finskspråkiga

Språk (ISO 639-1)

Finskspråkiga, %

Språk (ISO 639-1)

Svenskspråkiga

Språk (ISO 639-1)

Svenskspråkiga, %

Språk (ISO 639-1)

Samiska

Språk (ISO 639-1)

Personer med främmande språk

Språk (ISO 639-1)

Personer med främmande språk

Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska

Personer med främmande språk, %

Språk (ISO 639-1)

Personer med främmande språk, %

Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska

Utländska medborgare

Stater och länder (ISO 3166)

Utländska medborgare, %

Stater och länder (ISO 3166)

Utrikes födda

Stater och länder (ISO 3166)

Andel utrikes födda, %

Stater och länder (ISO 3166)

Personer med utländsk bakgrund

Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.

Andel med utländsk bakgrund, %

Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.

Andel medlemmar i ev.luth.kyrkan, %

Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling.

Andel medlemmar i andra trossamfund, %

Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling.

Landareal, km²

Källa: Lantmäteriverket

Folktäthet

Invånare / km²

Personer i befolkningen som är födda i området

Personer som ingår i befolkningen vid årets slut och är födda i området.

Personer födda i sitt bostadsområde

Personer som ingår i befolkningen vid årets slut, bor stadigvarande i området och är födda där. M.a.o. är personernas födelseområde detsamma som deras bostadsområde.

Personer som är födda någon annanstans än i sitt bostadsområde

Personer som ingår i befolkningen vid årets slut, bor stadigvarande i området och inte är födda där. M.a.o. är personernas födelseområde inte detsamma som deras bostadsområde.

Andel födda i sitt bostadsområde, %

Andel stadigvarande invånare födda i området av områdets stadigvarande befolkning.
Exempel: I slutet av år 2017 var 40,4 % av de personer som bodde stadigvarande i Helsingfors födda i Helsingfors.

Andel som bor i sitt födelseområde, %

Andel stadigvarande invånare som är födda i området av områdets alla födda som ingår i befolkningen vid årets slut.
Exempel: Av de personer som var födda i Helsingfors och som vid slutet av år 2017 ingick i befolkningen bodde 52,4 % stadigvarande i Helsingfors.

Andel personer som bor i stadsområden, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i inre stadsområde, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i yttre stadsområde, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i kransområde kring staden, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i landsbygdsområden, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i lokala centra på landsbygden, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i stadsnära landsbygd, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i kärnlandsbygd, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.

Andel personer som bor i glesbygd, %

Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.