Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13m3 -- Brott som kommit till kännedom efter klassificering av brottmål, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal):
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13m3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Ekonomiskt brottmål , Familjevåldsbrottmål ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Klassificering av brottmål

Som ekonomiskt brott klassificeras en straffbar handling i samband med ett företags eller annat samfunds verksamhet, eller en straffbar handling som utnyttjar ett företag eller samfund, och som strävar till orättmätig, direkt eller indirekt ekonomisk vinning. Med ekonomiskt brott avses också annan planmässig, straffbar handling jämförbar med affärsverksamhet med avsikt att uppnå betydande ekonomisk vinning.

Klassificering av brottmål

En brottsanmälan klassificeras som ett rasismbrottmål när en företrädare för en minoritetsgrupp har blivit offer för ett brott, antingen huvudsakligen eller åtminstone delvis på grund av att han eller hon till sin ras, hudfärg eller nationella eller etniska härkomst avviker från gärningsmannen. Rasistiska drag eller motiv kan framgå av offrets eller någon annan parts berättelse eller genom polisens slutsatser.

Klassificering av brottmål

En brottsanmälan klassificeras som ett familjevåldsbrottmål när det är fråga om våld inom familjen, mot en av familjemedlemmarna. Definitionen måste uppfattas mycket brett, både när det gäller parterna och våldet. Som familjevåld anses oberoende av gärningsplatsen fysiskt våld eller hot om fysiskt våld när gärningsmannen och offret har ett emotionellt nära förhållande.

Klassificering av brottmål

Ett datateknikbrott är en straffbar gärning vars föremål, redskap eller miljö är ett datasystem och därtill hörande utrustning och som ofrånkomligen förutsätter datatekniska färdigheter för att kunna begås eller behandlas i en straffprocess.

Klassificering av brottmål

Med narkotikabrottmål avses utöver brott enligt 50 kap. i strafflagen bl.a.
1) förfalskade recept (bedrägeri, förfalskning) för att få tillgång till läkemedelssubstanser som klassificeras som narkotika
2) tillägnande av läkemedelssubstanser som klassificeras som narkotika från apotek (stöld)
3) förande av fortskaffningsmedel under påverkan av narkotika (rattfylleri)
4) häleri som upptäckts i samband med undersökning av narkotikabrott
5) egendomsbrott för finansiering av narkotikabruk.
Det kan alltså vara fråga om vilket som helst brott om det anknyter till narkotika.

Klassificering av brottmål

En gärning kan bedömas som en del av organiserad brottslighet om den uppfyller vart och ett av följande kriterier (minimikriterier):
1) det är fråga om ett samarbete mellan flera än två personer,
2) det är fråga om en misstanke om att ett allvarligt brott har begåtts,
3) det visar på långvarig verksamhet och
4) det syftar till betydande ekonomisk vinning eller makt.

Klassificering av brottmål

Om ingen annan huvudklass i klassificeringen av mål kan tillämpas på målet, registreras de ekonomiska brottspåföljderna efter den (primära) brottstypen.

Klassificering av brottmål

Som hot klassificeras sådana fall där en person, en myndighet eller en sammanslutning direkt eller indirekt har utsatts för hot. Ett klassificerat brottmål kan ha vilken brottsrubricering eller fallbeteckning som helst oberoende av hur allvarlig gärningen är. En tilläggsanteckning om målet för hot är obligatorisk.

Klassificering av brottmål

Som projektärende betraktas ett mål som hänför sig till ett projekt för bekämpning av allvarlig brottslighet inom riksomfattande eller regional målverksamhet. Klassificeringen är viktig för uppföljningen av målverksamheten och för laglighetsövervakningen. Klassificering kan dock göras också i fråga om något annat mål som hänför sig till ett angivet underrättelse-, observations- eller undersökningsprojekt. Antingen projektnumret eller projektnamnet ska anges i tilläggsanteckningarna.

Klassificering av brottmål

Genom brottet eftersträvas inte direkt materiell eller personlig vinning, utan gärningen används som ett redskap för att uttrycka åsikt om samhället eller för att uppnå ett politiskt mål. I samband med klassificeringen av ett aktivismbrottmål ska i redogörelsedelen omsorgsfullt antecknas en noggrann beskrivning av händelsen för att möjliggöra tillförlitlig uppföljning och analys.

Klassificering av brottmål

Konsekvenserna av gärningen sträcker sig till två eller flera EU-medlemsstater. Europols behörighet täcker nästan helt och hållet de olika brottsområdena. Uppgifterna lagras i det nationella Europol-datasystemet och i Europols informationssystem i Haag. Innan uppgifterna varaktigt lagras utför CKP:s brottsinformationstjänst en kontroll av uppgifterna.

Klassificering av brottmål

Ett brottmål klassificeras som hatbrottmål om
1) offret, någon annan part eller polisen anser att gärningen helt eller delvis motiveras av fördomar eller hat mot en viss folkgrupp
2) gärningen har begåtts utifrån ett motiv som baseras på ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller utifrån ett annat motiv som är jämförbart med dessa (strafflagens skärpningsgrund, 6 kap. 5 § 4 punkten).

Klassificering av brottmål

Korruption är maktmissbruk i syfte att uppnå förmån.
Det finns skäl att misstänka korruption när personer som utför offentliga eller privata uppgifter underlåter att fullgöra eller bryter mot sina skyldigheter (t.ex. i gentjänst) på grund av ekonomiska eller andra förmåner (t.ex. uppgifter, statusvärde) som direkt eller indirekt erbjudits och/eller mottagits för utförda eller icke utförda handlingar. Det verkar inte finnas någon rimlig, laglig grund för förmånen.

Uppgifter

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal)

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.