Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13m3 -- Viranomaisten tietoon tulleet rikokset juttuluokittelun mukaan, 2006-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
25.5.2023
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.):
Lukumäärä
25.5.2024
9.6.2022
Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto
001_13m3_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ , 1 RIKOSLAKIRIKOKSET , 11 Omaisuusrikokset ,

Valittu 0 Yhteensä 209

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Talousrikosjuttu , Perheväkivaltajuttu ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Jutun luokittelu

Talousrikokseksi luokitellaan yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä hyväksi käyttäen tapahtuvaa oikeudettomaan, välittömään tai välilliseen, taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistava teko. Talousrikoksella tarkoitetaan myös muuta yritystoimintaan verrattavaa, huomattavaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävää suunnitelmallista, rangaistavaa tekoa.

Jutun luokittelu

Rasismijuttu: Rikosilmoitus luokitellaan rasismijutuksi silloin, kun vähemmistöryhmän edustaja on joutunut rikoksen uhriksi joko pääasiassa tai ainakin osittain sen johdosta, että hän rodultaan, ihonväriltään, kansalliselta tai etniseltä syntyperältään poikkeaa rikoksen tekijästä. Rasistiset piirteet tai motiivit voivat tulla esille uhrin tai jonkun muun asianosaisen kertomuksesta, tai poliisin itsensä päättelemänä.

Jutun luokittelu

Perheväkivaltajuttu: Rikosilmoitus luokitellaan perheväkivaltajutuksi, kun kyseessä on perheen sisällä tapahtunut, johonkin perheenjäseneen kohdistunut väkivalta. Se on ymmärrettävä hyvin laajasti sekä osapuolten että väkivallan osalta. Perheväkivaltana pidetään tapahtumapaikasta riippumatta ruumiillista väkivaltaa tai sillä uhkaamista, kun tekijällä ja uhrilla on emotionaalisesti läheinen suhde.

Jutun luokittelu

Tietotekniikkarikos on rangaistava teko, jonka kohteena, välikappaleena tai tekoympäristönä on tietojärjestelmä siihen kuuluvine laitteineen ja jonka tekeminen tai rikosprosessuaalinen käsitteleminen välttämättä edellyttää tietoteknistä taitamista.

Jutun luokittelu

Huumejutulla tarkoitetaan rikoslain 50 luvun rikosten lisäksi mm.
1) reseptiväärennöksiä (petos, väärennys) huumausaineeksi luokiteltavien lääkeaineiden saamiseksi
2) huumausaineiksi luokiteltavien lääkeaineiden anastamista apteekista (varkaus)
3) kulkuneuvon kuljettamista huumausaineen vaikutuksen alaisena (rattijuopumus)
4) huumausainerikoksen tutkinnan yhteydessä paljastunutta kätkemisrikosta
5) omaisuusrikoksen tekemistä huumeiden käytön rahoittamiseksi..
Kyseessä voi olla siis mikä tahansa rikos silloin, kun se liittyy huumausaineisiin.

Jutun luokittelu

Järjestäytynyt rikollisuus: Teon voidaan arvioida kuuluvan osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta, jos se täyttää jokaisen seuraavista kriteereistä ( vähimmäiskriteerit ):
1) siihen liittyy useamman kuin kahden henkilön välistä yhteistoimintaa,
2) kysymyksessä on vakavan rikoksen tekemistä koskeva epäily,
3) se osoittaa pidempiaikaista toimintaa, ja
4) sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai valtaa.

Jutun luokittelu

Taloudelliset seuraamukset: Jos juttuun ei voida soveltaa mitään muuta juttuluokittelun päälajia, taloudelliset rikosseuraamukset kirjataan jutun (ensisijaisen) rikoslajin mukaisesti.

Jutun luokittelu

Uhkauksiksi luokitellaan jutut, joissa henkilö taikka viranomainen tai yhteisö on joutunut uhkauksen kohteeksi joko suoraan tai välillisesti. Luokitellussa jutussa voi olla mikä tahansa rikos- tai tapahtumanimike teon vakavuusasteesta riippumatta. Lisämerkintä uhkauksen kohteesta on pakollinen.

Jutun luokittelu

Projektijuttuna on luokiteltava juttu, joka liittyy valtakunnallisen tai alueellisen maalitoiminnan vakavan rikollisuuden torjuntaprojektiin. Luokittelu on tärkeätä maalitoiminnan seurannan ja laillisuusvalvonnan kannalta. Luokittelun voi kuitenkin tehdä muullekin jutulle, joka liittyy johonkin nimettyyn tiedustelu-, tarkkailu- tai tutkintaprojektiin. Joko projektinumero tai projektin nimi on kirjattava lisämerkinnöissä.
Rikoksella ei tavoitella välitöntä materiaalista tai henkilökohtaista hyötyä, vaan tekoa käytetään välineenä yhteiskunnallisen mielipiteen ilmaisussa tai poliittisen tavoitteen ajamisessa.

Jutun luokittelu

Aktivismirikosjuttu -luokittelun yhteydessä tulee selostusosaan kirjata huolellisesti tarkka tapahtumankuvaus luotettavan seurannan ja analyysin mahdollistamiseksi.

Jutun luokittelu

Europolin toimivallan mukainen juttu:
Teon vaikutukset ulottuvat kahteen taikka useampaan EU:n jäsenvaltioon. Europolin toimivalta kattaa lähes kokonaisuudessaan eri rikollisuuden alat. Tiedot tallennetaan kansalliseen Europol-tietojärjestelmään sekä Europolin Haagissa olevaan tietojärjestelmään. Ennen tietojen pysyvää tallentamista KRP:n rikostietopalvelu suorittaa tietojen tarkastamisen.

Jutun luokittelu

Juttu luokitellaan viharikosjutuksi, jos
1) uhri, muu asianosainen tai poliisi pitää teon motiivina osittain tai kokonaan ennakkoluuloa tai vihaa tiettyä kansanryhmää kohtaan
2) teko on tehty rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta
(rikoslain koventamisperuste, 6 luku 5 § 4 kohta)

Jutun luokittelu

Korruptiojuttu: Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi.
Korruptiota on syytä epäillä, kun julkista tai yksityistä tehtävää hoitavat henkilöt laiminlyövät tai rikkovat velvollisuutensa (esim. vastapalveluksena) suoraan tai epäsuorasti tarjotun ja/tai vastaanotetun taloudellisen tai muun edun vuoksi (esim. tieto, statusarvo) suoritetuista tai suorittamatta jätetyistä toimistaan. Edulla ei vaikuta olevan järkevää, laillista perustetta.

Tiedot

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.)

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.