Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

128c -- Bostadshushållens inkomster och inkomststruktur efter decil, 1995-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Antalet bostadshushåll:
Antal
Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer:
keskiarvo
Konsumtionsenheter i genomsnitt:
Antal
1. LÖNEINKOMSTER, medelvärde:
Euro
1.1 varav: naturaförmåner och anställningsoptioner, medelvärde:
Euro
2. FÖRETAGARINKOMSTER TOTALT medelvärde:
Euro
2.1. Företagarinkomster av lantbruk, medelvärde:
Euro
2.2. Företagarinkomster av skogsbruk, medelvärde:
Euro
2.3. Företagarinkomster från näringsverksamhet, medelvärde:
Euro
2.4. Företagarinkomster av övrig företagarverksamhet, medelvärde:
Euro
3. KAPITALINKOMSTER TOTALT, medelvärde:
Euro
3.1. Dividendinkomster, medelvärde:
Euro
3.2. Hyresinkomster, medelvärde:
Euro
3.3. Försäljningsvinster, medelvärde:
Euro
3.4. Övriga kapitalinkomster, medelvärde:
Euro
4. FAKTORINKOMST, medelvärde:
Euro
5. ERHÅLLNA TRANSFERERINGAR TOTAL, medelvärde:
Euro
5.1. Utkomstskydd under sjukdomstid, medelvärde:
Euro
5.2. Stöd vid funktionsbegränsing, medelvärde:
Euro
5.3. Utkomstskydd under ålderdomen, medelvärde:
Euro
5.4. Stöd för änka/änkning och andra anhöriga, medelvärde:
Euro
5.5. Förmåner till barnfamiljer, medelvärde:
Euro
5.6. Utkomstskydd för arbetslösa, medelvärde:
Euro
5.7. Stöd för boende, medelvärde:
Euro
5.8. Studieförmåner, medelvärde:
Euro
5.9. Annat utkomstskydd, medelvärde:
Euro
6. BRUTTOINKOMST, medelvärde:
Euro
7. BETALDA TRANSFERERINGAR, medelvärde:
Euro
7.1. Skatten på förvärvsinkomst, medelvärde:
Euro
7.2. Skatten på kapitalinkomst, medelvärde:
Euro
7.3. Kommunalskatt, medelvärde:
Euro
7.4. Övriga betalda transfereringar, medelvärde:
Euro
8. DISPONOBEL PENNINGINKOMST, medelvärde:
Euro
Disponibel penninginkomst, median:
Euro
Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd:
Euro
Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd:
Euro
2024-12-19
2020-01-22
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_128c_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antalet bostadshushåll , Bostadsbefolkning, personer , Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer ,

Valda 1 Totalt 37

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , I (10 % med de lägsta inkomsterna) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Uppgifterna i euro har angetts på senaste års priser.
Statistikenhet: bostadshushåll.
Inkomstbegrepp: Disponibla penninginkomster (inkl. realisationsvinst), per konsumtionsenhet och bostadshushåll, inkomsternas huvudposter per bostadshushåll.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).
På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1995-2009 och 2010- inte helt jämförbara sinsemellan.

Uppgifter

Bostadsbefolkning, personer

Bostadsbefolkning, personer

Konsumtionsenheter i genomsnitt

Eurostat-skalan (OECD:s modifierade skala), där det första vuxna hushållsmedlemmen får en vikt på 1, andra över 13 år får en vikt på 0,5 och barn får en vikt på 0,3 (0-13 år).

3.1. Dividendinkomster, medelvärde

Dividendinkomsterna omfattar utdelningar från offentligt och icke-offentligt noterade bolag, utdelningsinkomster från föreningar, utdelningsinkomster från utlandet, överskott från kooperativ samt vinstandelar från investeringsfonder
Dividendinkomster inkluderar en skattefri del av dividendinkomsterna.

3.3. Försäljningsvinster, medelvärde

Försäljningsvinster = realiserade kapitalvinster - kapitalförluster (negativa värden har nollställts).
Inkluderar skattepliktiga kapitalvinster samt skattefri kapitalvinst när överlåtelsepriserna var under 1000 euro.

5. ERHÅLLNA TRANSFERERINGAR TOTAL, medelvärde

Erhållna transfereringar (underkategorier enligt ESSPROS-klassificeringen)

5.3. Utkomstskydd under ålderdomen, medelvärde

Inkluderar folkpensioner, arbetspensioner och garantipensioner som ålderspension.

5.5. Förmåner till barnfamiljer, medelvärde

Förmåner till barnfamiljer inkluderar bland annat barnbidrag, föräldradagpenning, stöd för hemvård och från och med år 2010 även underhållsstöd.

5.6. Utkomstskydd för arbetslösa, medelvärde

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningar, pensionstöd, startpeng, utbildningsstöd, stöd för vuxenutbildning och växelvis ersättning.

5.7. Stöd för boende, medelvärde

Allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare och studiestödets bostadstillägg.

5.8. Studieförmåner, medelvärde

Studieförmåner inkluderar skattepliktiga studiebidrag, yrkesexamenstipendier samt stipendier och studiehjälp. Dagsersättningar för värnpliktiga är också inkluderade i studieförmånerna. Upplyfta studielån ingår inte i studieförmånerna.

5.9. Annat utkomstskydd, medelvärde

Annat utkomstskydd inkluderar inkomststöd, militärassistans, räntebidrag för studielån, skattepliktig strejkassistans samt registerbaserat imputerat mottaget underhållsstöd.

Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd

Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko). Jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon (ns. ekvivalentin tulon).

Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd

Ekvivalentti tulo eli asuntokunnan (tai kotitalouden) käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko) . Kun tilastoyksikkö on henkilö, ekvivalentti tulo kuvaa henkilön taloudellisen toimeentulon tasoa laajemmin kuin henkilökohtaiset tulot.