Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

141k -- Offer för vissa brott efter ålder, kön, härkomst, beräkningssätt samt brottets anmälningsår, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Offer efter fall (antal):
Antal
Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Offer efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Offer efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Offer efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
2024-05-25
2023-05-25
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_141k_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Offer efter fall (antal) , Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (antal) , Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (%) ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2 (-2022) , 02 Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn, grov våldtäkt mot barn 20:6-7 (-2022) ,

Valda 0 Totalt 29

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 0 - 6 ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Brott

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Offrets kön

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Offrets ålder

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Härkomst

Statistikcentralen har under år 2012 infört en ny klassificering efter härkomst. En liknande klassificering används redan i de övriga nordiska länderna. Härkomst och bakgrundsland bestäms utgående från uppgiften om födelseland för en persons föräldrar. Med hjälp av klassificeringen efter härkomst är det lätt att särskilja utrikes födda och inrikes födda personer med utländsk bakgrund.

Härkomst

Uppgifter om personer som dött före år 1964 har inte förts in i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I Finlands befolkning ingår något under 900 000 personer födda i Finland, vars båda föräldrar har okänt födelseland, eftersom dessa personers föräldrar var döda innan befolkningsdatasystemet grundades. Då uppgifter saknas om föräldrar till personer som är födda i Finland före år 1970 har man slutit sig till att de är av finländsk bakgrund, om de talar ett inhemskt språk som sitt modersmål (finska, svenska, samiska). Även alla personer som har minst en förälder som är född i Finland är av finländsk bakgrund. Alla personer som är av finländsk bakgrund har Finland som bakgrundsland.

Härkomst

De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Man har slutit sig till att personer som är födda i Finland före år 1970 och som talar ett främmande språk som modersmål är av utländsk bakgrund liksom också personer som är födda i Finland år 1970 eller efter det, om det inte finns uppgifter om någondera föräldern i befolkningsdatasystemet.

Härkomst

Om personens båda föräldrar är utrikes födda är bakgrundslandet i första hand det land där den biologiska modern är född. Om det bara finns uppgift om den utrikes födda fadern, är bakgrundslandet det land där fadern är född. Om det inte finns uppgifter om någondera förälderns födelseland, är utrikes födda personers bakgrundsland personens eget födelseland. I sådana fall där det inte finns uppgifter om föräldrarna till inrikes födda personer och då man slutit sig till att personerna är med utländsk bakgrund är bakgrundslandet okänt.

Härkomst

I fråga om barn som är adopterade från utlandet jämställs adoptivföräldrar med biologiska föräldrar. På så sätt betraktas barn som adopterats från utlandet av personer födda i Finland som barn med finländsk bakgrund och deras bakgrundsland är sålunda Finland.

Uppgifter

Offer efter fall (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som flera brott

Offer efter brottsrubriceringar (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos offer när serier av gärningar räknas som ett enda brott