Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13j2 -- Brott som kommit till kännedom efter brottsrubricering och anmälningsmånad, preliminära uppgifter, 2006M01-2023M12*

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal):
Antal
Kumulativ årssumma (antal):
Antal
2024-04-18
2022-04-29
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13j2_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 216

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , STRAFFLAG , 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ,

Valda 0 Totalt 1 266

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
Statistikcentralen har preciserat sin dataskyddspraxis i anslutning till statistikföringen av brott och tvångsmedel. När det gäller statistiken över brott och tvångsmedel lägger Statistikcentralen ner publiceringen av uppgifter om brott i enlighet med 12 och 13 kap. i strafflagen som anmälts, fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2023. I offentliggörandena före år 2023 raderas inte uppgifterna. Statistikcentralen publicerar uppgifter om brott som anges i 12 och 13 kap. i strafflagen också i fortsättningen när det gäller uppklarade brott.
Polisen samordnar uppgifterna i sina egna statistikpublikationer med Statistikcentralens uppgifter.
Beslutet grundar sig på 16 § i statistiklagen, där det konstateras att Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 och 15 § inte gäller uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på internationella förhållanden, den allmänna säkerheten, försvaret och statens säkerhet samt bestämmelserna i 6 kap. 24 § i offentlighetslagen punkterna 2, 3 och 9 om sekretessbelagda myndighetshandlingar.

Månad

* preliminär uppgift

Brott

Kodverket för brott uppdateras kontinuerligt med de ändringar som införs i lagstiftningen. Vid behov införs nya koder eller så kan brottskoden för den upphävda lagen ibland fortsättningsvis användas för att statistikföra brottsrubriker i den nya lagen.

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

2023M11*

* preliminär uppgift

2023M12*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal)

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.