Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13gw -- Brott som kommit till kännedom och utredning av dem efter brottsrubricering enligt utredande myndighet, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal):
Antal
Uppklarade brott totalt (antal):
Antal
Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal):
Antal
Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år (antal):
Antal
Uppklarningsprocent för brott (%):
Procent
Brott som anmälts till åklagare totalt (antal):
Antal
Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal):
Antal
Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år (antal):
Antal
Misstänkta för utredda brott:
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13gw_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal) , Uppklarade brott totalt (antal) , Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal) ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , STRAFFLAG , 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ,

Valda 0 Totalt 1 261

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Polisen , Centralkriminalpolisen ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Statistikcentralen har preciserat sin dataskyddspraxis i anslutning till statistikföringen av brott och tvångsmedel. När det gäller statistiken över brott och tvångsmedel lägger Statistikcentralen ner publiceringen av uppgifter om brott i enlighet med 12 och 13 kap. i strafflagen som anmälts, fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2023. I offentliggörandena före år 2023 raderas inte uppgifterna. Statistikcentralen publicerar uppgifter om brott som anges i 12 och 13 kap. i strafflagen också i fortsättningen när det gäller uppklarade brott.
Polisen samordnar uppgifterna i sina egna statistikpublikationer med Statistikcentralens uppgifter.
Beslutet grundar sig på 16 § i statistiklagen, där det konstateras att Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 och 15 § inte gäller uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på internationella förhållanden, den allmänna säkerheten, försvaret och statens säkerhet samt bestämmelserna i 6 kap. 24 § i offentlighetslagen punkterna 2, 3 och 9 om sekretessbelagda myndighetshandlingar.

Brott

Kodverket för brott uppdateras kontinuerligt med de ändringar som införs i lagstiftningen. Vid behov införs nya koder eller så kan brottskoden för den upphävda lagen ibland fortsättningsvis användas för att statistikföra brottsrubriker i den nya lagen.

Myndighet

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet

Uppgifter

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal)

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.

Uppklarade brott totalt (antal)

Ett brott som kommit till myndigheternas (polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets) kännedom anses ha blivit uppklarat när gärningsomständigheterna, parterna och andra omständigheter som krävs för åtalsbeslut och rättegång har uppklarats. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal)

Ett brott som kommit till myndigheternas (polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets) kännedom anses ha blivit uppklarat när gärningsomständigheterna, parterna och andra omständigheter som krävs för åtalsbeslut och rättegång har uppklarats. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Uppklarningsprocent för brott (%)

Talet anger hur många procent alla de brott som blivit uppklarade under statistikåret utgör av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än hundra.

Brott som anmälts till åklagare totalt (antal)

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen.

Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal)

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen.

Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år (antal)

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen.

Misstänkta för utredda brott

Det totala antalet brott som den misstänkte begått. Den som misstänks för en serie av gärningar räknas som flera misstänkta.